Words before death from Vietnamese Chan/Zen Masters

Forum for discussion of East Asian Buddhism. Questions specific to one school are best posted in the appropriate sub-forum.
Post Reply
User avatar
LastLegend
Posts: 2862
Joined: Sat Mar 19, 2011 3:46 pm
Location: Washington DC

Words before death from Vietnamese Chan/Zen Masters

Post by LastLegend » Tue Dec 17, 2013 12:10 pm

I am going to attempt to translate a few of these words from this book. Please forgive my poor English skills and may these translated words don't lead people astray.

http://www.thientongvietnam.net/kinhsac ... ietnam.pdf

Đại Sư KHUÔNG VIỆT
(933 - 1011) (Đời thứ 4, dòng Vô Ngôn Thông)
Năm thứ hai niên hiệu Thuận Thiên triều Lý (1011) ngày rằm tháng hai, Sư
gọi Đa Bảo lại nói kệ:
Trong cây sẵn có lửa,
Có lửa, lửa lại sanh.
Nếu bảo cây không lửa,
Cọ xát làm gì sanh.


Master Khuong Viet
(933-1011) (4th successor, of Vo Ngon Thong lineage)
Near death on 02/1011, Master summoned Da Bao:
In tree, there is fire
Fire, then gives birth to fire.
If tree has no fire,
Rubbing it will not igniteThiền Sư VẠN HẠNH
(? - 1018)-(Đời thứ 12, Dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi)
Niên hiệu Thuận Thiên thứ chín (1018) ngày rằm tháng năm, Sư không
bệnh chi, mà gọi chúng nói kệ:
Thân như bóng chớp có rồi không,
Cây cỏ xuân tươi, thu đượm hồng,
Mặc cuộc thạnh suy không sợ hãi,
Thạnh suy như cỏ hạt sương đông.


Master Van Hanh
(?-1018) (12th successor, of Vinitaruci lineage)
Near death (not from sickness) on 05/1018, Master summoned students:
Body like flashing shadow appearing and disappearing,
Green tree and grass of Spring, Fall deepening with pink,
Never mind life and death have no fear,
Life and death is like drops of dews on Winter grass.Trưởng Lão ĐỊNH HƯƠNG
(? - 1051)-(Đời thứ 6, dòng Vô Ngôn Thông) Đến ngày mồng 3 tháng 3 năm Canh Dần nhằm niên hiệu Sùng Hưng Đại
Bảo thứ ba đời Lý Thái Tông (1051), Sư gọi đồ chúng lại từ biệt và để kệ:
Xưa nay không xứ sở
Xứ sở là chân tông,
Chân tông như thế huyễn
Huyễn có là không không.


Master Dinh Huong
(?-1051) (6th successor, of Vo Ngon Thong lineage)
Near death on 03/03/1051, Master summoned students:
From then and now has no origin
Origin is original ground,
Original ground is like worldly illusion
Illusion appears and disappearsThiền Sư VIÊN CHIẾU
(999 - 1090)-(Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông)
Tháng 9 năm Quảng Hựu thứ sáu (1090) đời Lý Nhân Tông, Sư không
bệnh gọi môn đồ vào dạy:
- Trong thân ta đây, xương lóng gân mạch, bốn đại hòa hợp, ắt phải vô
thường. Ví như ngôi nhà khi hoại, nóc mái, xà ngang đều rơi rớt. Tạm biệt các
ngươi, hãy nghe ta nói kệ:
Thân như tường vách đã lung lay,
Đau đáu người đời luống xót thay.
Nếu đạt tâm không, không tướng sắc,
Sắc không ẩn hiện, mặc vần xoay.


Master Vien Chieu
(999-1090) (7th successor, of Vo Ngon Thong lineage)
Near death (not from sickness) on 09/1090, Masters summoned students:
-In my body, bones tendons and vessels, of 4 composed elements, must be impermanent. Like a deteriorating house, roof and beams are falling apart. Goodbye you guys, listen to my words:
Body like a shaking brick wall,
Afflicted commoners feel for.
If let mind be empty, with no forms,
Forms not appearing, perfectly liberated.Thiền Sư CỨU CHỈ
(Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông)
Trụ trì chùa Diên Linh được ba năm, khoảng niên hiệu Chương Thánh Gia
Khánh (1059-1065), Sư sắp tịch, bèn gọi môn đồ đến dạy:
- Phàm tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi. Tâm pháp nhất như, vốn không hai pháp. Phiền não trói buộc, tất cả đều không. Tội phước phải quấy, tất cả đều huyễn. Không cái nào chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo, không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp, nếu có phân biệt thì chẳng tự tại. Tuy thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy, tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết. Biết tất cả pháp lấy nhân duyên làm gốc. Thấy tất cả pháp lấy chánh chân làm tông. Tuy chuyên nơi thật tế mà rõ thế gian đều như biến hóa. Rõ thấu chúng sanh chỉ là một pháp, không có hai pháp. Chẳng rời cảnh nghiệp mà phương tiện
khéo léo, ở trong cõi hữu vi hiện bày pháp hữu vi mà không phân biệt. Tướng vô vi là do hết dục, dứt ngã, quên niệm mà nhận lấy vậy.
Sư nói kệ:
Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên,
Thần thông các tướng biến hiện tiền.
Hữu vi vô vi từ đây có,
Thế giới hà sa không thể lường.
Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không,
Mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình.
Muôn đời ngàn đời nào sánh được,
Chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời


Master Cuu Chi
(7th successor, of Vo Ngon Thong lineage)
Near death (from sickness) of era Chuong Thanh Gia (1059-1065), Master summoned students:
-Of worldly, all dharmas come from your nature, nature of all dharmas comes from your mind. Mind-Dharma is one suchness, there are no two dharmas. Suffering binds, all is empty. Evils and merits right and wrong, all is illusory. Not a thing that is not fruit, not a thing that is not seed. Should not differentiate effects within karma, should not differentiate karma within effects, if there is differentiation cannot be free. Although see all dharmas without the focus of seeing, although know all dharmas without the focus of knowing. Know all dharmas with causes and conditions as root. See all dharmas with true ground. Although focus on the realistic but thoroughly understand of worldly is impermanent. See thoroughly sentient beings are of One-Dharma, there are no two dharmas. Does not separate from karmic environment but utilize as skillful means, within the world of impermanence display dharma of impermanence because of no distinction. Form of unborn and undead is a result of severed lust, self, forget having thoughts as experiencing it.

Master spoke:
Realized, mind-body has always been quiescent,
Super abilities, all forms displaying.
Conditioned and unborn from here,
Worlds river’s sands cannot measure.
Although everywhere contained in empty space,
Each each has no shape form.
Many lifetimes thousand lifetimes cannot compare,
Place place location location often illuminate.
Thiền Sư THUẦN CHÂN
(? - 1101)-(Đời thứ 12, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi)
Ngày 7 tháng 2 nhằm năm đầu niên hiệu Long Phù đời Lý Nhân Tông
(1101), Sư báo tin sắp tịch. Có đệ tử là Bổn Tịch vào thất thưa hỏi thêm, Sư nói kệ
dạy:
Chân tánh thường không tánh,
Đâu từng có sanh diệt.
Thân là pháp sanh diệt,
Pháp tánh chưa từng diệt.


Master Thuan Chan
(?-1101) (12th successor, of Vinitaruci lineage)
Near death on 02/07/1101, Master spoke to student Bon Tich:
Original nature commonly no nature,
Never had born and died.
Body is of birth and decadence dharma,
Dharma nature had never died.Thiền Sư TRÌ BÁT
(1049 - 1117)-(Đời thứ 12, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi)
Niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ tám (1117) đời Lý Nhân Tông, ngày
18 tháng 2, Sư gọi đồ chúng đến nói bài kệ thị tịch: Có tử ắt có sanh,
Có sanh ắt có tử.
Chết là người đời buồn,
Sanh là người đời vui.
Buồn, vui hai không cùng
Chợt vậy thành kia đây.
Đối sanh tử chẳng để lòng,
Án tố rô tố rô tất rị.


Master Tri Bat
(1049-1117) (12th successor, of Vinitaruci lineage)
Near death on 02/18/1117, Master summoned students:
There is birth, there is death.
Death people are sad,
Birth people are happy.
Sadness, happiness both are not final
Suddenly the other side is here so.
With birth and death not kept in mind,
Án tố rô tố rô tất rị.[from a dharani ]
NAMO AMITABHA
NAM MO A DI DA PHAT (VIETNAMESE)
NAMO AMITUOFO (CHINESE)

Bodhidharma [my translation]
―I come to the East to transmit this clear knowing mind without constructing any dharma―

User avatar
oushi
Posts: 1596
Joined: Tue Aug 14, 2012 6:18 am

Re: Words before death from Vietnamese Chan/Zen Masters

Post by oushi » Tue Dec 17, 2013 1:24 pm

Very nice.
thanks!
Say what you think about me here.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 19 guests