Tendai Gongyō

Post Reply
User avatar
Tatsuo
Posts: 202
Joined: Wed Apr 07, 2010 5:50 pm

Tendai Gongyō

Post by Tatsuo » Thu Oct 06, 2011 6:08 pm

Some months ago there was a discussion about the differences between American Tendai and the Japanese Tendaishū concerning the daily recitations (gongyō). I have been searching online for transliterations and translations of the texts given in the official book containing the daily recitations of Japanese Tendai (called 天台宗日常勤行式). Now I want to share my work with all those who are interested in Tendai and/or want to start reciting Tendai texts. Because there are differences in the pronunciation of the Kanji between different Buddhist sects in Japan, I checked my copy of the chanting book and corrected those divergent pronunciations.


Morning Liturgy:

1. Sanrai (3 x) (Translation)
Isshin chō rai jippō hō kai jō jū san bō

2. Sangemon (1x) (Translation*)
Ga shaku sho zō sho aku gō
kai yu mu shi ton jin chi
jū shin gu i shi sho shō
issai ga kon kai san ge

3. Sanki Sankyō (1x) (Threefold Refuge - no translation available)
Gan jū kon jin jin mi rai zai
kie butsu ryō zoku son
kie hō ri yoku son
kie sō shu chū son
kie butsu kyō
kie hō kyō
kie sō kyō

4. Kaikyōge (1x) (Translation*)
Mu jō jin jin mi myō hō
hyaku sen man gō nan sō gu
ga kon ken mon toku ju ji
gan ge nyo rai shin jitsu gi

5. Jū Nyoze (1x) (Translation)
Butsu sho jō ju
dai ichi ke u
nan ge shi hō
yui butsu yo butsu
nai nō ku jin
sho hō jitsu sō
sho i sho hō
nyo ze sō
nyo ze shō
nyo ze tai
nyo ze riki
nyo ze sa
nyo ze in
nyo ze en
nyo ze ka
nyo ze hō
nyo ze hon matsu ku kyō tō

6. Myōhō Renge Kyō Kanzeon Bosatsu Fumon Bon Ge (1x) (Translation)
Se son myō sō gu
ga kon jū mon hi
busshi ga in nen
myō i kan ze on
gu soku myō sō son
ge tō mu jin ni
nyo chō kan nō gyō
zen nō sho hō jo
gu zei jin nyo kai
ryakkō fu shi gi
ji ta sen noku butsu
hotsu dai shō jō gan
ga i nyo ryaku setsu
mon myō gyū ken shin
shin nen fu kū ka
nō metsu sho u ku
ke shi kō gai i
sui raku dai ka kyō
nen bi kan non riki
ka kyō hen jō ji
waku hyō ru go kai
ryū go sho ki nan
nen bi kan non riki
ha rō fu nō motsu
waku zai shu mi bu
i nin sho sui da
nen bi kan non riki
nyo nichi ko kū jū
waku bi aku nin jiku
da raku kon gō ¬sen
nen bi kan non riki
fu nō son ichi mō
waku ji on zoku nyō
kaku shu tō ka gai
nen bi kan non riki
gen soku ki ji shin
waku sō ō nan ku
rin gyō yoku ju shu
nen bi kan non riki
tō jin dan dan ne
waku ju kin ka sa
shu soku bi chū gai
nen bi kan non riki
shaku nen toku ge datsu
shu so sho doku yaku
sho yoku gai shin ja
nen bi kan non riki
gen jaku o hon nin
waku gū aku ra setsu
doku ryū sho ki tō
nen bi kan non riki
ji shitsu pu kan gai
nyaku aku shu i nyō
ri ge sō ka fu
nen bi kan non riki
jissō mu hen bō
gan ja gyū fuku katsu
ke doku en ka nen
nen bi kan non riki
jin shō ji e ko
un rai ku sei den
gō baku ju dai u
nen bi kan non riki
ō ji toku shō san
shu jō bi kon yaku
mu ryō ku hisshin
kan non myō chi riki
noku ku se ken ku
gu soku jin zū riki
kō shu chi hō ben
jippō sho koku do
mu setsu fu gen shin
shu ju sho aku shu
ji goku ki chiku shō
shō rō byō shi ku
i zen shitsu ryō metsu
shin kan shō jō kan
kō dai chi e kan
hi kan gyū ji kan
jō gan jō sen gō
mu ku shō jō kō
e nichi ha sho an
nō buku sai fū ka
fu myō shō se ken
hi tai kai rai shin
ji i myō dai un
ju kan ro hō u
metsu jo bon nō en
jō ju kyō kan jo
fu i gun jin chū
nen bi kan non riki
shu on shittai san
myō on kan ze on
bon non kai jō on
shō hi se ken non
ze ko shu jō nen
nen nen motsu shō gi
kan ze on jō shō
o ku nō shi yaku
nō i sa e go
gu issai ku doku
ji gen ji shu jō
fuku ju kai mu ryō
ze ko ō chō rai

ni ji
ji ji bo satsu
soku jū za ki
zen byaku butsu gon
se son
nyaku u shu jō
mon ze kan ze on bo satsu pon
ji zai shi gō
fu mon ji gen
jin zū riki sha
tō chi ze nin
ku doku fu shō
butsu setsu ze fu mon bon ji
shu ju hachi man shi sen shu jō
kai hotsu mu tō dō
a noku ta ra
san myaku san bo dai shin

7. Enmei Jikku Kannon Gyō (1x) (Translation)
Kan ze on na mu butsu
yo butsu u in
yo butsu u en
buppō sō en
jō raku ga jō
chō nen kan ze on
bo nen kan ze on
nen nen jū shin ki
nen nen fu ri shin

8. Hannya Shin Gyō (1x) (Translation)
Ma ka han nya ha ra mitta shin gyō
kan ji zai bo satsu
gyō jin han nya ha ra mitta ji
shō ken go un kai kū
do issai ku yaku
sha ri shi
shiki fu i kū
kū fu i shiki
shiki soku ze kū
kū soku ze shiki
ju sō gyō shiki
yaku bu nyo ze
sha ri shi
ze sho hō kū sō
fu shō fu metsu
fu ku fu jō
fu zō fu gen
ze ko kū chū mu shiki
mu ju sō gyō shiki
mu gen ni bi zesshin ni
mu shiki shō kō mi soku hō
mu gen kai
nai shi mu i shiki kai
mu mu myō
yaku mu mu myō jin
nai shi mu rō shi
yaku mu rō shi jin
mu ku shū metsu dō
mu chi yaku mu toku
i mu sho tokko
bo dai satta
e han nya ha ra mitta ko
shin mu ke ge
mu ke ge ko
mu u ku fu
on ri issai
ten dō mu sō
ku kyō ne han
san ze sho butsu
e han nya ha ra mitta ko
toku a noku ta ra
san myaku san bo dai
ko chi han nya ha ra mitta
ze dai jin shu
ze dai myō shu
ze mu jō shu
ze mu tō dō shu
nō jo issai ku
shin jitsu fu ko
ko setsu han nya ha ra mitta shu
soku sesshu watsu
gya tei gya tei
ha ra gya tei
ha ra sō gya tei
bo ji so wa ka
han nya shin gyō

9. Shūso Daishi Hōgō (3x) (Refuge to Dengyō Daishi - no translation available)
Na mu shū so kon bon den gyō dai shi fuku ju kon gō

10. Hokke Jōbutsu Ge (3x) (Translation (titled ‚universal prayer’), see also here (under the title Soeko))
Gan ni shi ku doku
fu gyū o issai
ga tō yo shu jō
kai gu jō butsu dō

*Username and Password: guest
 • 南無阿弥陀佛
 • 南無妙法蓮華經
 • 南無観世音菩薩


User avatar
Tatsuo
Posts: 202
Joined: Wed Apr 07, 2010 5:50 pm

Re: Tendai Gongyō

Post by Tatsuo » Thu Oct 06, 2011 6:09 pm

Evening Liturgy:

1. Sanrai (3 x) (Translation)
Isshin chō rai jippō hō kai jō jū san bō

2. Sangemon (1x) (Translation*)
Ga shaku sho zō sho aku gō
kai yu mu shi ton jin chi
jū shin gu i shi sho shō
issai ga kon kai san ge

3. Sanki Sankyō (1x) (Threefold Refuge - no translation available)
Gan jū kon jin jin mi rai zai
kie butsu ryō zoku son
kie hō ri yoku son
kie sō shu chū son
kie butsu kyō
kie hō kyō
kie sō kyō

4. Kaikyōge (1x) (Translation*)
Mu jō jin jin mi myō hō
hyaku sen man gō nan sō gu
ga kon ken mon toku ju ji
gan ge nyo rai shin jitsu gi

5. Myōhō Renge Kyō Nyorai Juryō Hon Ge (1x) (Translation)
Ji ga toku butsu rai
sho kyō sho kosshu
mu ryō hyaku sen man
oku sai a sō gi
jō seppō kyō ke
mu shu oku shu jō
ryō nyū o butsu dō
ni rai mu ryō kō
i do shu jō ko
hō ben gen ne han
ni jitsu fu metsu do
jō jū shi seppō
ga jō jū o shi
i sho jin zū riki
ryō ten dō shu jō
sui gon ni fu ken
shu ken ga metsu do
kō ku yō sha ri
gen kai e ren bo
ni shō katsu gō shin
shu jō ki shin buku
shichi jiki i nyū nan
isshin yokken butsu
fu ji shaku shin myō
ji ga gyū shu zō
ku shutsu ryō ju sen
ga ji go shu jō
jō zai shi fu metsu
i hō ben rikko
gen nu metsu fu metsu
yo koku u shu jō
ku gyō shin gyō sha
ga bu o hi chū
i setsu mu jō hō
nyo tō fu mon shi
tan ni ga metsu do
ga ken sho shu jō
motsu zai o ku kai
ko fu i gen shin
ryō go shō katsu gō
in go shin ren bo
nai shutsu i seppō
jin zū riki nyo ze
o a sō gi kō
jō zai ryō ju sen
gyū yo sho jū sho
shu jō ken kō jin
dai ka sho shō ji
ga shi do an non
ten nin jō jū man
on rin sho dō kaku
shu ju hō shō gon
hō ju ta ke ka
shu jō sho yū raku
sho ten kyaku ten ku
jō sa shu gi gaku
u man da ra ke
san butsu gyū dai shu
ga jō do fu ki
ni shu ken shō jin
u fu sho ku nō
nyo ze shitsu jū man
ze sho zai shu jō
i aku gō in nen
ka a sō gi kō
fu mon san bō myō
sho u shu ku doku
nyū wa shichi jiki sha
sokkai ken ga shin
zai shi ni seppō
waku ji i shi shu
setsu butsu ju mu ryō
ku nai ken bussha
i setsu butsu nan ji
ga chi riki nyo ze
e kō shō mu ryō
ju myō mu shu kō
ku shu gō sho toku
nyo tō u chi sha
motto shi shō gi
tō dan ryō yō jin
butsu go jippu ko
nyo i zen hō ben
i ji ō shi ko
jitsu zai ni gon shi
mu nō sekko mō
ga yaku i se bu
ku sho ku gen sha
i bon bu ten dō
jitsu zai ni gon metsu
i jō ken ga ko
ni shō kyō shi shin
hō itsu jaku go yoku
da o aku dō chū
ga jō chi shu jō
gyō dō fu gyō dō
zui ō sho ka do
i setsu shu ju hō
mai ji sa ze nen
i ga ryō shu jō
toku nyū mu jō dō
soku jō ju busshin

6. Endonshō (1x) (Translation)
En don sha
sho en jissō
zō kyō soku chū
mu fu shin jitsu
kei en hō kai
ichi nen hō kai
isshiki ikkō
mu hi chū dō
ko kai gyū bukkai
shu jō kai yaku nen
on nyū kai nyo
mu ku ka sha
mu myō jin rō
soku ze bo dai
mu shū ka dan
hen ja kai chū shō
mu dō ka shu
shō ji soku ne han
mu metsu ka shō
mu ku mu shū
ko mu se ken
mu dō mu metsu
ko mu shutsu se ken
jun ichi jissō
jissō ge
kyō mu beppō
hosshō jaku nen myō shi
jaku ni jō shō myō kan
sui gon sho go
mu ni mu betsu
ze myō en don shi kan
tō chi shin do
ichi nen san zen
ko jō dō ji
shō shi hon ri
isshin ichi nen
hen no hō kai

7. Shariraimon (1x) (Translation)
Isshin chō rai
man doku en man
sha ka nyo rai
shin jin sha ri
hon ji hosshin
hō kai tō ba
ga tō rai kyō
i ga gen shin
nyū ga ga nyū
butsu ka ji ko
ga shō bo dai
i butsu jin riki
ri yaku shu jō
hotsu bo dai shin
shu bo satsu gyō
dō nyū en jaku
byō dō dai chi
kon jō chō rai

8. Hongakusan (1x) (Translation)
Ki myō hon gaku shin bosshin
jō jū myō hō shin ren dai
hon rai gu soku san jin toku
san jū shichi son jū shin jō
fu mon jin ju sho san mai
on ri in ga hō nen gu
mu hen tokkai hon en man
gen ga chō rai shin sho butsu

9. Kangyōmon (1x) (Translation (under the title Shoyaku-mon))
Kō myō hen jō jippō se kai nen butsu shu jō sesshu fu sha

10. Nenbutsu (n x)
Na mu a mi da bu (tsu)

11. Nenbutsu Ekōge (1x) (Translation (under the title Soeko-ge))
Gan ni shi ku doku
byō dō se issai
dō hotsu bo dai shin
ō jō an rakkoku

12. Ekōmon (1x) (no Translation available)
Na mu ki myō chō rai dai on kyō shu sha ka mu ni nyo rai
na mu sai hō goku raku se kai rai gō gan nō hon shi a mi da nyo rai
na mu roppō gō ja shō jō sho butsu
na mu byō dō dai e ichi jō myō hō ren ge kyō
na mu dai hi kan ze on bo satsu
na mu dai chi dai sei shi bo satsu
na mu roku dō nō ke ji zō bo satsu
go gono shō ju shō jō dai kai shu tō e
ai min go nen

gan ni jō rai
shi shin e kō
jō jū san pō
gyū goku raku kai
sho shū ku doku
nen butsu ju kyō ichi e
byaku zenno se shuha
(…)
e kō shi ta te ma tsu ru shō rei ha
(kaimyō)
(…)
rei i tsui zen ku yō
bukka zō shin
ō jō goku raku
jō bon ren dai
mu sa gyō gan
yō fu tai ten
yu ge hō kai
byō dō ri yaku
sō ji te ha san ga i ban rei
u en mu en
on shin byō dō
shutsu ri shō ji
ton shō bo dai nyo rai dai ji hi
ai min go nen

13. Nenbutsu (10x)
Na mu a mi da bu (tsu)

14. Hokke Jōbutsu Ge (1x) (Translation (titled ‚universal prayer’), see also here (under the title Soeko))
Gan ni shi ku doku
fu gyū o issai
ga tō yo shu jō
kai gu jō butsu dō

* Username and Password: guest
Last edited by Tatsuo on Thu Oct 27, 2011 3:01 pm, edited 2 times in total.
 • 南無阿弥陀佛
 • 南無妙法蓮華經
 • 南無観世音菩薩


DGA
Former staff member
Posts: 8692
Joined: Tue Jul 13, 2010 5:04 pm
Contact:

Re: Tendai Gongyō

Post by DGA » Thu Oct 06, 2011 6:13 pm

Thank you for posting this material.

User avatar
Tatsuo
Posts: 202
Joined: Wed Apr 07, 2010 5:50 pm

Re: Tendai Gongyō

Post by Tatsuo » Thu Oct 06, 2011 6:14 pm

6. Endonshō - Passage on Perfect and Sudden (Enlightenment)
(Translation from Neal Arvid Donner. Verse taken from the first chapter of Chih-I’s Maka Shikan.)

The perfect and sudden calming and contemplation from the very beginning takes ultimate reality as its object. No matter what the object of contemplation might be, it is seen to be identical to the middle. There is nothing that is not true reality. When one fixes the mind on the dharmadhatu as object and unifies one’s mindfulness with the dharmadhatu as it is, then there is not a single sight nor smell that is not the middle way. The same goes for the realm of self, the realm of Buddha, and the realm of living beings. Since all aggregates and sense-accesses of body and mind are thusness, there is no suffering to be cast away. Since nescience and the afflictions are themselves identical with enlightenment, there is no origiina of suffering to be eradicated. Since the two extreme views are the middle way and false views are the right way, there is no path to be cultivated. Since samsara is identical with nirvana, there is no cessation to be achieved. Because of the intrinsic inextistence of suffering and its origin, the mundane does not exist; because of the inexistence of of the path and its cessation, the supramundane does not exist. A single, unalloyed reality is all there is – no entities whatever exists outside of it. That all entities are by nature quiescent is called “calming”; that, though quiescent, this nature is ever luminous, is called “contemplation”. Though a verbal distinction is made between earlier and later stages of practice, there is no ultimate duality, no distinction between them. This is what is called “the perfect and sudden calming and contemplation.
(The last passage of the Endonshō text in the Tendai chanting book is not translated)
[Edit: I found a translation of the last passage by Jacqueline I. Stone. The last passage is a part of the Zhiguan fuxingzhuan hongjue written by the sixths patriarch Zhanran commenting on Chih-I:]

You should know that one's person and land are [both] the single thought-moment comprising three thousand realms. Therefore, when one attains the way, in accordance with this principle, one's body and mind in that moment pervade the dharma realm.


8. Hongakusan - Praise of Original Enlightenment
(Translation from Jacqueline Ilyse Stone (Original enlightenment and the transformation of medieval Japanese Buddhism, 1999, p. 27). Opening Hymn of Myōhō-renge sanmai himitsu sanmaya kyō or Renge sanmai kyō, Sutra of the Secret Samaya (symbols) of the Samadhi of the Lotus Blossom of the Wonderful Dharma, translated by Amoghavajra and introduced to Japan by Kūkai or Enchin.)

I take refuge in the Dharma-body [Buddha], the mind of original enlightened,
who ever resides on the lotus pedestal of the mind, which is the Wonderful Dharma.
Innately adorned with the virtues of the triple [Tathagata] body,
The thirty-seven honored ones dwell in the palace of the mind.
The countless universal samadhis
are naturally inherent, independent of cause and effect.
The boundless sea of virtues is originally perfect and full
Reverently i salute the Buddhas of the mind.
Last edited by Tatsuo on Sat Nov 26, 2011 1:30 am, edited 1 time in total.
 • 南無阿弥陀佛
 • 南無妙法蓮華經
 • 南無観世音菩薩


User avatar
Tatsuo
Posts: 202
Joined: Wed Apr 07, 2010 5:50 pm

Re: Tendai Gongyō

Post by Tatsuo » Tue Oct 25, 2011 6:40 pm

@ Jikan: np. :) Are there major differences compared to the "Tendai Buddhist Services for Ordained Practitioners"?
 • 南無阿弥陀佛
 • 南無妙法蓮華經
 • 南無観世音菩薩


Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests